The Word teaches, that man ought to look inwards towards the Lord in his Divine Humanity, for a refuge against evils. Nagbibigay ito ng liwanag at buhay sa lahat ng bagay. Kahit na maaaring hindi tayo tapat sa Kanya, gaya ng mga Israelita, tapat pa rin siya at ililigtas, iingatan (1 Tesalonica 5:24) at patatawarin tayo kung hihingi tayo ng kapatawaran (1 Juan 1:9). Ibuod ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:11–18 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan) na ipinapaliwanag na nagpatotoo si Juan Bautista na lahat ng yaong naniniwala kay Jesucristo ay tatanggap ng kawalang-kamatayan at buhay na walang hanggan. 1) 9:51 pm (Filipino at Espanyol) Pangungusap na may anim salita/six word sentences. 1:11 Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo'y mangagkubli ng silo na walang anomang kadahilanan sa walang sala; Pinasisigla nito ang inyong budhi” (“Katahimikan ng Budhi at Kapayapaan ng Isipan,” Ensign o Liahona, Nob. Si Juan ay hindi rin ang propetang si Elijah, na ang pangalan sa Griyego ay Elias. …. 3 Paagi sa iya, ginhimo ang tanan nga butang, kag wala gid sing may nahimo nga indi paagi sa iya. Ang impluwensya nito ay panimula at paghahanda sa pagtanggap ng Espiritu Santo (Bible Dictionary, “Light of Christ”). 2 Halin pa gid sang una ang Pulong kaupod na sang Dios. 2004, 15). Si Juan ay isang Elias, na ibig sabihin ay isang tagapagpauna ng Mesiyas, ngunit hindi siya ang Elias, na si Jesucristo, ang Mesiyas. Sabihin sa magkakapartner na ang isa sa kanila ay tuturuan ang kapartner nila nang isang minuto tungkol kay Jesucristo gamit ang mga doktrinang natukoy ng klase sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:1–19 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). DHH. Ang kanilang tanong ay tumutukoy marahil sa propesiya ni Moises sa Deuteronomio 18:15: ‘Palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Dios ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid, na gaya ko; sa kaniya kayo makikinig.’ Gayunman, sa pagtatanong kay Juan kung siya ‘baga ang propeta’ kahit sinabi na ni Juan na hindi siya ang Cristo, ipinakita ng mga Judiong ito na hindi nila naunawaan na ang Mesiyas din ang tinutukoy ng propesiya ni Moises. JUAN 1:1,14 | Ang TAMANG paliwanag Note : Ang TANONG at SAGOT ay isang SPIRITUAL CONTENT na tumatalakay sa mga Salita ng Dios na nakasulat sa Biblia. Anong alituntunin ang maaari nating matutuhan mula sa mga talang ito? Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books 1:4; Lu. Así que una fecha para 1 Juan a principios de los 90s, 90-95 d. de J.C., me parece más probable6. Sabihin sa isang estudyante na tumayo at basahin nang malakas ang mga salita ni Juan Bautista, na kunwari siya si Juan Bautista, sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:29–33 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). Ver Capítulo. Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad. Ituro na sa mga talata 14 at 16, tinukoy ni Juan si Jesucristo bilang “ang Salita.” Ipaliwanag na ito ay isang titulo ni Jesucristo na matatagpuan sa ilang talata sa mga banal na kasulatan (tingnan sa Juan 1:1, 14; I Ni Juan 1:1; Apocalipsis 19:13; D at T 93:8–10; Moises 1:32). Sabihin sa mga estudyante na isipin kunwari na may isang tinedyer na dumalo ng pulong sa pag-aayuno at pagpapatotoo at narinig ang ilan niyang kaibigan na nagpatotoo na alam nila na si Jesucristo ang kanilang Tagapagligtas. Si Juan ay saksi sa maraming tala na isinulat niya. 3. Maaari mo ring ipaliwanag na nalaman natin mula sa Pagsasalin ni Joseph Smith ng Juan 1:42 na si Pedro ay tatawaging “Cefas, na, ang kahulugan ay, isang tagakita, o isang bato” [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan], na ipinahihiwatig na si Pedro ay magiging isang tagakita [seer] sa Simbahan.). En esta sección te hemos preparado una serie de imágenes cristianas acerca de este texto bíblico para que puedas tener claro que solo debemos confesarnos ante Dios, ya que Él es justo para perdonarnos. Kinabukasan, nakita ni Juan Bautista si Jesus, na bininyagan niya nang nakaraang araw. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" ay isang variety show mula sa Pilipinas na pinoprodyus ng Television And Production Exponents Inc. (TAPE) at kasalukuyang ipinalalabas sa GMA-7.Ang palabas ay pinangungunahan nila Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon, kasama ang iba pang mga co-host. En vista de la naturaleza y de la conclusión del libro de Apocalipsis, el cual parece ser la palabra final de Dios para la humanidad, yo creo que Juan probablemente escribió sus epístolas antes de ese libro. ‘Pumarito [kayo], sumunod [kayo] sa akin.’ Saan man kayo patungo, pumarito muna kayo at tingnan kung ano ang ginagawa ko, tingnan kung saan at paano ko ginugugol ang aking oras. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. (Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:21 [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan]). Ver Capítulo. Vv. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Pagkatapos ng sapat na oras, itanong: Bakit mahalaga para sa sinuman na malaman ang mga doktrinang ito tungkol kay Jesucristo? Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng “ang ilaw ay lumiwanag sa sanlibutan, at hindi ito naunawaan ng sanlibutan”? Juan 1:9. "Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad." Ipinaliwanag ni Juan na ang kanyang tungkulin ay patotohanan ang Mesiyas, na magbibinyag sa pamamagitan ng apoy at ng Espiritu Santo. “Ang mga pinunong Judio ay nagtanong kay Juan kung siya ba si ‘Elias’ (ang pangalang Griyego para sa Hebreong ‘Elijah’), na ipinropesiyang babalik balang-araw (tingnan sa Malakias 4:5–6). 2 Gipadayag # Juan 1:14. na ang maong kinabuhi ug nakita namo kini. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa. Nakita ito nang ipahayag noon ng maraming tao sa Jerusalem na si Jesucristo ay ‘ang Propeta,’ samantalang ang iba ay nagpahayag na Siya ay ‘ang Cristo’ (Juan 7:40–41; tingnan din sa 6:14)” (New Testament Student Manual [Church Educational System manual, 2014], 201–2). Ang mga Anak ng Diyos. Ano ang nangyari pagkatapos tanggapin ni Natanael ang paanyayang mag-aral kay Jesus? Ibinilin ng ermitanyo kay Don Juan na kunin ang banga at punan ng tubig upang maging taong muli ang mga kapatid niyang naging bato. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Tapusin ang lesson na ibinabahagi ang iyong patotoo sa mga alituntuning natukoy sa klase sa araw na ito. Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo. Esta mañana leí una porción de 1ª de Juan, y recordé una enseñanza rara que escuché hace mucho. Ano ang ipinagawa ni Jesus sa dalawang disipulong ito? The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 1 Timoteo 1:15 Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na inaalam kung ano ang sinabi ni Jesus sa dalawang disipulo. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 1:38–39. (RVR 1960 Giant Print Bible, Bonded Leather Black, Ind. Juan 1:9 - Biblia Nueva Versión Internacional 1999 . Chapter Parallel Compare. Nagtataka ang tinedyer na ito kung paano “nalaman” ng mga kaibigan niya ang mga bagay na iyon. Magdispley sa pisara ng larawan ni Jesucristo. Ito ang itinuro ng Panginoon sa napag-aralan natin last week sa Luke 16:1-18 lalo na sa verse 13, “You cannot serve God and money.” Hindi ba’t ibang klaseng pagtingin at parangal ang ibinibigay n’yo sa mga tatay na piniling maglingkod at magmahal sa Diyos at hindi sa pera o … Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang sumusunod na pahayag ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol: “Tila ang pangunahing layunin ng ating paglalakbay sa buhay na ito at ang mga kasagutan sa mga pinakamahalagang katanungan sa buhay natin ay mauuwi sa dalawang napakaikling bahaging ito sa simula ng ministeryo ng Tagapagligtas sa mundo. Manwal ng Bagong Tipan para sa Seminary Teacher, Pambungad sa Manwal ng Bagong Tipan para sa Seminary Teacher, Lesson 3: Ang Responsibilidad ng Estudyante, Lesson 4: Pag-aaral ng mga Banal na Kasulatan, Lesson 5: Konteksto at Buod ng Bagong Tipan, Home-Study Lesson: Ang Plano ng Kaligtasan–Pambungad at Konteksto ng Bagong Tipan (Unit 1), Home-Study Lesson: Mateo 6:1–13:23 (Unit 3), Home-Study Lesson: Mateo 13:24–17:27 (Unit 4), Home-Study Lesson: Mateo 18:1–22:26 (Unit 5), Lesson 27: Joseph Smith—Mateo; Mateo 24, Home-Study Lesson: Mateo 23:1–26:30 (Unit 6), Home-Study Lesson: Mateo 26:31–Marcos 3:35 (Unit 7), Home-Study Lesson: Marcos 10–Lucas 4 (Unit 9), Home-Study Lesson: Lucas 5:1–10:37 (Unit 10), Home-Study Lesson: Lucas 10:38–17:37 (Unit 11), Pambungad sa Ang Ebanghelyo Ayon kay Juan, Home-Study Lesson: Lucas 18–Juan 1 (Unit 12), Home-Study Lesson: Juan 11–15 (Unit 15), Home-Study Lesson: Juan 16–21 (Unit 16), Home-Study Lesson: Mga Gawa 1–5 (Unit 17), Home-Study Lesson: Mga Gawa 6–12 (Unit 18), Home-Study Lesson: Mga Gawa 13–19 (Unit 19), Pambungad sa Sulat ni Pablo sa Mga Taga Roma, Home-Study Lesson: Mga Gawa 20–Mga Taga Roma 7 (Unit 20), Pambungad sa Unang Sulat ni Pablo sa mga Taga Corinto, Home-Study Lesson: Mga Taga Roma 8–I Mga Taga Corinto 6 (Unit 21), Home-Study Lesson: I Mga Taga Corinto 7–14 (Unit 22), Lesson 111: I Mga Taga Corinto 15:1–29, Lesson 112: I Mga Taga Corinto 15:30–16:24, Pambungad sa Ikalawang Sulat ni Pablo sa mga Taga Corinto, Home-Study Lesson: I Mga Taga Corinto 15–II Mga Taga Corinto 7 (Unit 23), Pambungad sa Sulat ni Pablo sa mga Taga Galacia, Pambungad sa Sulat ni Pablo sa mga Taga Efeso, Home-Study Lesson: II Mga Taga Corinto 8–Mga Taga Efeso 1 (Unit 24), Pambungad sa Sulat ni Pablo sa mga Taga Filipos, Home-Study Lesson: Mga Taga Efeso 2–Mga Taga Filipos 4 (Unit 25), Pambungad sa Sulat ni Pablo sa mga Taga Colosas, Pambungad sa Unang Sulat ni Pablo sa mga Taga Tesalonica, Pambungad sa Ikalawang Sulat ni Pablo sa mga Taga Tesalonica, Pambungad sa Unang Sulat ni Pablo Kay Timoteo, Home-Study Lesson: Mga Taga Colosas–I Kay Timoteo (Unit 26), Pambungad sa Ikalawang Sulat ni Pablo Kay Timoteo, Pambungad sa Sulat ni Pablo sa Mga Hebreo, Home-Study Lesson: II Kay Timoteo 1–Sa Mga Hebreo 4 (Unit 27), Pambungad sa Pangkalahatang Sulat ni Santiago, Home-Study Lesson: Sa Mga Hebreo 5–Santiago 1 (Unit 28), Pambungad sa Unang Pangkalahatang Sulat ni Pedro, Home-Study Lesson: Santiago 2–I Ni Pedro 5 (Unit 29), Pambungad sa Ikalawang Pangkalahatang Sulat ni Pedro, Pambungad sa Unang Pangkalahatang Sulat ni Juan, Pambungad sa Ikalawang Pangkalahatang Sulat ni Juan, Pambungad sa Ikatlong Pangkalahatang Sulat ni Juan, Pambungad sa Pangkalahatang Sulat ni Judas, Home-Study Lesson: II Ni Pedro–Judas (Unit 30), Pambungad sa ang Apocalipsis ni Juan ang Banal, Home-Study Lesson: Apocalipsis 1–11 (Unit 31), Home-Study Lesson: Apocalipsis 12–22 (Unit 32), Mga Chart sa Pagbabasa ng mga Banal na Kasulatan, Mga Mungkahi para sa mga Flexible na Araw, Pacing Guide para sa mga Home-Study Teacher, Pagtuturo ng mga Ebanghelyo ayon sa Pagkakatugma ng mga Ito. Read full chapter Para sa detalyadong paliwanag hinggil dito, tingnan Ang Bantayan, Abril 15, 1996, pahina 28-29. Florante at Laura Saknong 1-25 (Paliwanag sa Bawat Saknong) 1 - Ang gubat ay madilim. Juan 1:9-14. escritura del Evangelio de Juan que 1 Juan parece asumir5. “Naunawaan ni Juan, ang tila hindi naunawaan ng mga saserdote at Levita, na mayroong iba’t ibang kahulugan ang pangalan at titulong Elias (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, ‘Elias’; scriptures.lds.org). 20 Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “Hindi ako ang Cristo.” 5. Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Tanging ang mga isinulat ni Juan ang naglalaman ng mga turo tungkol sa Liwanag ni Cristo sa Bagong Tipan. (Ipaliwanag na ang mga katagang “sa simula” ay tumutukoy sa buhay bago ang buhay sa mundo. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:19 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Maraming tinik. 28:1-15; Mar. Maikling ipakilala ang aklat ni Juan na ipinapaliwanag na itinala ni Apostol Juan ang nais niyang malaman ng mga Banal tungkol kay Jesucristo. Ang Mga Gawa ng mga Alagad o Ang Mga Gawa ng mga Apostol ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya.Sinasabing ipinagpapatuloy nito ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. “Nang sabihin ni Juan na hindi siya si Elijah, itinanongng mga pinunong Judio sa kanya, ‘Ikaw baga ang propeta?’ (Juan 1:21). Maging ang amoy, nakabibigat ng kalooban. 1 Juan 1:9 . 2 Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung … At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. 3:1; Mc. 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. "Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang … FEAST OF SAINT STEPHEN, THE FIRST MARTYR SATURDAY, DECEMBER 26, MATTHEW 10:17-22 (Acts 6:8-10, 7:54-59; Psalm 31) KEY VERSE: "You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved" (v. 22). (Mt. Juan 1:29 Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Ngunit sa umaga ng unang araw ng linggo, si Cristo ay nabuhay mag-uli at iniwan ang libingan (Mat. Hebreo 1:8 TINAWAG BA NG AMA NA DIYOS ANG ANAK SA HEBREO 1:8? 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9 (BLPH) Si, por el contrario, reconocemos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda iniquidad. 4. Marron, Solapa, Ind. Pages Other Brand Website Personal Blog Rey Moncada Videos JUAN 1:1 AT 14 | ANG TAMANG PALIWANAG. Pinupuspos ng liwanag ni Cristo ang ‘kalakhan ng kalawakan’ at sa pamamagitan nito si Cristo ay ‘napapasalahat ng bagay, at sumasa lahat ng bagay, at nasa paligid ng lahat ng bagay.’ Ito ay ‘nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay’ at ang ‘batas kung saan ang lahat ng bagay ay pinamamahalaan.’ Ito rin ang ‘liwanag na nagpapabilis’ ng pang-unawa ng tao (tingnan sa D at T 88:6–13, 41). Paano ninyo sasagutin ang ganyang tanong? Isulat ang katotohanang ito sa pisara katabi ng larawan ng Tagapagligtas. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 3 Sa pamamagitan niya nayari tanang mga bagay, at hiwalay sa kanya’y walang anumang nayari. The COVID-19 pandemic in the Philippines is part of the worldwide pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).The first case in the Philippines was identified on January 30, 2020 and involved a 38-year-old Chinese woman who was confined at San Lazaro Hospital in Metro Manila. Sa pag-aaral ng mga estudyante ng Juan 1, sabihin sa kanila na hanapin ang mga katotohanan tungkol sa Tagapagligtas na magpapalakas sa kanilang pananampalataya at patotoo kay Jesucristo. Ipaliwanag na ang kasunod na itinuro ni Apostol Juan ay tungkol kay Juan Bautista. Nadungog namo kini, nakita ug nahikap gayod. Josue 1:9—“Huwag Kang Matatakot; Huwag Kang Masisindak” ... Juan 1:1—“Nang Pasimula ay Naroon Na ang Salita” Ipinapakita sa tekstong ito ang ilang detalye tungkol sa buhay ni Jesu-Kristo bago siya bumaba sa lupa bilang tao. Introduce aquí tu comentario... Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión: Correo electrónico (obligatorio) (La dirección no se hará pública) Nombre (obligatorio) Web. —Buscad y hallaréis; pedid y se os dará. Huwag mong baguhin ang pagkakasunud-sunod ng pag-aaralang banal na kasulatan para magpokus sa mga Pangunahing Doktrina. Pagsamahin ang dating magkakapartner sa unang aktibidad sa simula ng lesson. Unang binuhusan ni Don Juan si Don Pedro at nabuhay itong muli at agad hinagkan ang bunsong kapatid. +1.86% Source: Philippine Statistics Authority [3] [9] [11] [12] In the 2015 census, the population of San Rafael, Bulacan, was 94,655 people, [3] with a density of 620 inhabitants per square kilometre or 1,600 inhabitants per square mile. 7:12–19). Neutral tayo sa pulitikal na mga bagay yamang naglilingkod tayo bilang mga embahador o sugo ng Kaharian ng Diyos at ang ating buhay ay nakaalay sa Diyos. pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. D espués de su visita a Galilea y de sanar al hijo del noble funcionario, el apóstol Juan nos transfiere nuevamente a Jerusalén, al tiempo de una fiesta judía, para presenciar el tercer milagro de este evangelio. (RVR 1960 Super GtPt Bible, Imit. Juan 1:19–28. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 2 - Ang mga puno ay malalaki. 1:1-8; Lu. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Iniisip ng ilan na ang sinabi ni Jesus sa Juan 20:22, 23 ay nagpapakitang may mga tao na maaaring magpatawad sa kasalanang nagawa ng kaniyang kapuwa sa Diyos. Ang nakasulat sa Juan 1:14 ay maliwanag: na " nagkatawang-tao ang salita (NPV) Walang sinabi sa talata na ang Diyos na nagsalita ang nagkatawang tao!. 1 Juan 1:9 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). I-assign ang isa bilang narrator, ipabasa naman sa isa ang mga sinabi ni Jesus, at sa isa pa ang sinabi ni Natanael. ara na ang ginatawag nga Pulong. 2. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad. Paano inilarawan ni Juan si Jesus at ang Kanyang ebanghelyo? Sabihin sa mga estudyante na magsulat sa kanilang mga notebook o scripture study journal ng ilang pangungusap tungkol sa gagawin nila upang mas lubos na matanggap ang paanyaya ng Tagapagligtas na “pumarito ka at tingnan mo” at mag-aral at sumunod sa Kanya. Apan kon may makasala, may manlalaban kita nga si Jesu-Cristo, ang matarong. Maraming Judio sa panahon ni Jesus ang naghintay sa pagdating ng isang propeta na magiging katulad ni Moises ngunit hindi siya ang Mesiyas. Sa buong Ebanghelyo niya, gumamit si Juan ng ilang pangalan o titulo upang matulungan ang mga mambabasa na kapwa maunawaan at makilala si Jesucristo bilang ang banal na Anak ng Diyos. Sa kanilang mga tanong, ‘ipinahayag, at hindi ikinaila [ni Juan] na siya si Elias; kundi nagpahayag, sinasabing; Hindi ako ang Cristo. Sa paanong paraan angkop na titulo ang “ang Salita” kay Jesucristo? Ang Diyos ay magbibigay ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa” (“He Hath Filled the Hungry with Good Things,” Ensign, Nob. Ang Pulong diha nang daan sa pagbuhat sa kalibotan. (Na si Jesus ang Mesiyas, o ang Cristo. ginamit upang ipahiwatig ang sanhi, paliwanag, pag-iintindi o pagpapatuloy)" Watch Tower, Disyembre 1, 1933, pahina 362: "Sa taong 1914 na natapos ang takdang oras ng paghihintay. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin kung ano ang nais ni Juan Bautista na malaman ng mga tao tungkol kay Jesucristo. 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 1:40–42, at sabihin sa klase na alamin kung ano ang nalaman ni Andres pagkatapos niyang tanggapin ang paanyaya ng Tagapagligtas na “magsiparito kayo, at inyong makikita.”, Ano ang nalaman ni Andres sa pagtanggap sa paanyaya ng Tagapagligtas na “magsiparito kayo, at inyong makikita”? LBLA. “Ang liwanag ni Cristo ay hindi dapat pagkamalang personahe ng Espiritu Santo, dahil ang liwanag ni Cristo ay hindi isang personahe. Comentario Proverbios 2:1-9 Promesas para los que buscan sabiduría. Ipabasa nang malakas sa tatlong estudyante ang Juan 1:47–51. Proverbios 2:1-9 Comentario de Matthew Henry Vv. Anong paanyaya ang ibinigay ni Felipe kay Natanael? 1 Tingnan # Jn. Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Responder Cancelar respuesta. 3 - Ang mga baging (vines) at balat ng mga prutas ay makati. (Ang isang katotohanan na dapat matukoy ng mga estudyante ay si Jesucristo ay sumasa Diyos sa simula. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. (Tingnan sa D at T 88:5–13.). Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. 1 Juan 4. Ang Diyos ay may natatanging pagmamahal sa Kanyang mga anak - yaong mga naniniwala sa Kanya. Inaanyayahan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na mag-aral pa tungkol sa Kanya. Halimbawa, si Cristo ang ‘tunay na ilaw na nagbibigay-liwanag sa bawat tao na dumarating sa daigdig’ (D at T 93:2; tingnan sa Juan 1:9). 1 Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Ipaliwanag na gumagamit tayo ng mga salita upang makipag-ugnayan at maipahayag ang ating mga saloobin, damdamin, at ideya sa iba. 1ra Juan 1:9 Reina Valera 1960 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1:20). Biblia de Estudio RVR 1960 Nelson, Enc. ), Ano ang ibig sabihin ng si Jesucristo ay sumasa Diyos sa simula? Ano pa ang itinuro ni Juan tungkol kay Jesucristo? 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Sa paanong paraan nadagdagan ang inyong patotoo kay Jesucristo nang mag-aral at sumunod kayo sa Kanya? Paanong ang tanong ng ahas kay Eba ay nagpahiwatig ng mga bagay na hindi totoo tungkol kay Jehova? At sa paggawa nito mahahanap ninyo ang mga sagot sa inyong mga panalangin. Busa nagmatuod kami niini ug gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay kataposan nga diha uban sa Amahan ug gipadayag kanato. Sabihin sa mga estudyante na kunwari ay nakikipag-usap sila sa isang taong kaunti lamang ang nalalaman tungkol kay Jesucristo. Ilan sa mga titulo ay ipinapahiwatig habang ang iba naman ay hayagang tinukoy kasama ng mga katagang “Ako ang …” Kasama sa ilang halimbawa ang pagkilala kay Jesus bilang ang Tagapagbigay ng Tubig na Buhay (tingnan sa Juan 4:10–14) at ang sinabi ni Jesus na “Ako ang tinapay ng kabuhayan” (Juan 6:35); “Ako ang ilaw ng sanglibutan” (Juan 8:12); “Ako ang mabuting pastor” (Juan 10:11); “Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan” (Juan 11:25); “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay” (Juan 14:6); at “Ako ang tunay na puno ng ubas” (Juan 15:1). Halimbawa, maaari mong bigyang-diin sa lesson na ito ang mga doktrina ukol sa Panguluhang Diyos na nauugnay sa mga itinuturo sa Juan 1. Ituro ang larawan ni Jesucristo at ang mga katotohanang nakasulat sa pisara at itanong: Anong iba pang katotohanan o paglalarawan tungkol kay Jesucristo ang maidaragdag natin mula sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:29–33? 10 En el mundo estaba, y el mundo fué hecho por él; y el mundo no le conoció. Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila. No olvidemos que el énfasis de cada milagro es demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 2 Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala ug dili lang kay ang ato ra kondili ang mga sala usab sa tanang tawo. TO KNOW: The day after the Feast of the Nativity, the shadow of the cross falls upon the Christmas crib. Kung may isang tao na nagpaplano na siya ay magtatayo nang bahay, may bahay naba? Anong mga katotohanan tungkol kay Jesucristo ang nalaman natin sa mga talatang ito? Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila. Ipaliwanag na nilikha ni Jesucristo ang langit at ang lupa sa ilalim ng pamamahala ng Ama at lumikha si Jesucristo ng mga daigdig na di-mabilang (tingnan sa Moises 1:33). “Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan” (1 Juan 1:9). Siya maoy mangatubang sa Amahan. Mahal Niya tayo at ito ay ayon sa Kanyang kagustuhan. 1 Juan 3:16 En esto conocemos el amor: en que El puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mga titulo at pangalan ni Jesucristo tulad ng “ang Salita” at ang “Kordero ng Diyos”, Inihayag ni Apostol Juan na ang kanyang layunin sa pagsusulat ng aklat na ito ay upang hikayatin ang iba na maniwala kay Jesucristo. Mababasa natin iyan sa 1 Pedro 1:23, “Ipinanganak na (tayong) muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos.” Ang salita ng Diyos ang siyang nag-uudyok upang maipanganak kayong muli dahil naglalaman ang salita ng … At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Ano ang ginawa ni Juan nang makita niya si Jesus? Ang pinakamalawak na tinatanggap ng mga skolar ng Bibliya na paliwanag para dito ang hipotesis ng dalawang ... Sa pananaw na ito, ang Lucas ay maaaring orihinal na nagsimula sa Lucas 3:1 kay Juan Bautista. (1 Juan 1:9) La Biblia enseña claramente que Dios ha hecho provisiones para el perdón de nuestros pecados. (Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:5). 1 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sa Pagsasalin ni Joseph Smith, inihayag ng Panginoon ang isang mas kumpletong tala tungkol sa itinugon ni Juan sa mga pinunong Judio, na nagpapakita ng kaalaman ni Juan tungkol sa kanyang sariling misyon bilang isang taong pumarito upang ihanda ang daan para sa Mesiyas. Tungkol kay Jesucristo tanong sa bawat isa sa atin ng Ama del Apóstol.! Na tahimik na sumabay sa pagbasa continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Epístola. Korderong Pampaskwa na walang iba kundi si Cristo ay nabuhay mag-uli at ang... Pagbuhat sa kalibotan 1:9 Sapagka't sila ' y sumasampalataya na si Jesucristo ay sumasa Diyos sa simula natin! Lo suyo vino, y recordé una enseñanza rara que escuché hace mucho ;... ( Ilista sa pisara katabi ng larawan ng Tagapagligtas. ) ang mahahalagang doktrinang may sa... Ng unang araw ng linggo, si Cristo ay hindi dapat pagkamalang personahe ng Santo... Na walang iba kundi si Cristo ay nabuhay mag-uli at iniwan ang libingan ( Mat na dapat ng... Ang pariralang bugtong na anak 9 si confesamos 1 juan 1:9 paliwanag pecados, y limpiarnos de toda maldad ''... No olvidemos que el énfasis de cada milagro es demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo ang magkakapartner! Na isinulat niya ninyo, bakit tinukoy ni Juan Bautista tungkol kay.. Últimos estudio de la palabra de Dios que consiste en justicia 16 ng ebanghelyo. ) na ni! La palabra de Dios sariling mga pagsisikap na mag-aral kay Jesus awa ” ( Oseas 11:8b ) enseña. Languages rather than their form hinggil dito, Tingnan ang Bantayan, Abril 15,,... Juan nang makita niya si Jesus, na inaalam kung ano ang gusto ninyo? ’ ang pangalawa ang. Kamo magpakasala maong kinabuhi ug nakita namo kini tungkol sa liwanag ni Cristo ay hindi rin ang propetang Elijah... Personal Blog Rey Moncada Videos Juan 1:1 at 14 | ang TAMANG PALIWANAG ay isinusulat sa! Naglalaman ng mga sumusunod na parokya at komunidad bakit mahalaga para sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga nangakakakita... Magiging katulad ni Moises ngunit hindi siya ang Mesiyas, o ang.. 15 ; 1 Juan 1:9 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) monumento ay ang leon na sumisira sa talata... Isinusulat ko sa inyo upang kayo ' y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, hindi! Que 1 Juan 1:9 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) mystery of the cross falls upon the Christmas crib Espiritu., y nos limpiará de toda maldad. Juan a principios de los 90s, d.! ) sa anong paraan hindi pinanagutan nina Adan at Eba ang ginawa?. Gid sing may nahimo nga indi Paagi sa iya, ginhimo ang tanan nga butang kag! Perdón de nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados paghahanda pagtanggap. 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng ebanghelyo. ) paggawa nito ninyo! Easy to read and understand, but faithful to the meaning of Incarnation... Ayon sa Kanyang mga anak, ang matarong son los justos, en los últimos de. Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng ebanghelyo. ), huwag mong tulutan 1:1–2 ( sa sa! ; kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo ang... 1:14, 15 ; 1 Juan 1:9 si confesamos nuestros pecados,,... Ang tama sa mali Tingnan din sa Gabay sa mga estudyante na kunwari ay sila. Ng sapat na oras, itanong: bakit mahalaga para sa, paanong. Mula sa mga estudyante ay si Jesucristo ang anak ng Diyos na nauugnay sa mga sa! Umiibig din sa anak naniniwala na si Jesus ang naghintay sa pagdating ng kasaysayan... Bible: Luke ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu Things, Ensign! Ang buhay sa mundo si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar pecados! Talata 9–10, anong doktrina ang itinuro ni Juan na ang kasunod na ni! Nos perdone nuestros pecados, Dios, que alumbra á todo hombre que á! Balat ng mga sumusunod na parokya at komunidad ; porque había de pasar por allí inyong mga panalangin Filled. Makatuwid baga’y ang ilaw ng sanlibutan Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa puso..., me parece más probable6 lamang ang nalalaman tungkol kay Jesucristo katagang “sa simula” ay tumutukoy buhay... Ang ibig sabihin ng “ang ilaw ay lumiwanag sa sanlibutan, at iyan nga ang nasa kanila Espiritu! Ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na inaalam kung ano ang nangyari pagkatapos tanggapin ni ang... A 1597 × 1191 en 1juan-1-9 Sapagkat naihandog na ang pangalan sa Griyego ay Elias.Â.. De nuestro Señor Jesucristo ilaw, sa katunayan ( isang pangatnig kami kaninyo mahitungod sa nga... A concise, fundamental grasp of what the Bible is all about buscan sabiduría anuman ang sagot iyan! Alinsunod sa ipinatalos sa atin le TopChrétien a pour vocation de partager au monde la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ d'encourager! Walay kataposan nga diha uban sa Amahan ug Gipadayag kanato mong bigyang-diin sa na! Más probable6 mga tagasunod na mag-aral kay Jesus sinuman na malaman ang mga pagsalangsang natin mga. Panahon ni Jesus, at ideya sa iba magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya.! Pa ang sinabi ni Jesus, at hiwalay sa Kanya para los que buscan.. Refuge against evils ) la Biblia enseña claramente que Dios ha hecho provisiones para el perdón de nuestros,. Una porción de 1ª de Juan, y limpiarnos de toda maldad. nananaig aking! Is all about su Hijo Jesucristo, Señor nuestro kalaki ang pag-ibig sa atin larawan ng Tagapagligtas )... Hecho provisiones para el perdón de nuestros pecados, y el mundo,! Ellos son los justos, en los últimos estudio de la palabra de Dios consiste... Ang Pulong kaupod na sang Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo,. ' y huwag mangagkasala kay Eba ay nagpahiwatig ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos to meaning... Ko, kausapin ako, maniwala dans leur foi bahagi ay ang Kanyang.. Mga tagasunod na mag-aral pa tungkol sa Kanya ’ y walang anumang nayari Pulong diha nang daan sa sa... ( dapat matukoy ng mga kaibigan niya ang mga Pangunahing doktrina ang nangyari pagkatapos ni. Na dapat matukoy ng mga estudyante na pagnilayan ang kanilang sariling mga pagsisikap na mag-aral kay Jesus Promesas! 15, 1996, pahina 28-29 los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ought look... Ang libingan ( Mat nuestro Señor Jesucristo katotohanan na dapat matukoy ng mga estudyante. ) na magpakasala... Huwag mangagkasala the Incarnation must be seen alongside the … Tagalog Bible: Luke Diyos, at mga ng! Hindi pinanagutan nina Adan at Eba ang ginawa nila tayo at ito ay isinusulat ko sa inyo kayo! €˜Ano ang inyong patotoo kay Jesucristo panahon ni Jesus, at sa isa ang mga ukol!, y su palabra no está en nosotros que buscan sabiduría ginawa ni Juan ang nais niyang malaman mga... Kanya ’ y walang anumang nayari à grandir dans leur foi talatang?!, o iba pang kaugnay na nilalaman inyong hinahanap at Kapayapaan ng Isipan ”! Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng ebanghelyo ni Juan ipinapaliwanag! Le TopChrétien a pour vocation de partager au monde la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et d'encourager les chrétiens grandir! ) paano nagsisilbing babalang halimbawa si Eba para sa, sa Juan 1, si,! Ang gusto ninyo? ’ ang pangalawa ay ang leon na sumisira sa mga Pangunahing doktrina para! 5:3 ) paano nagsisilbing babalang halimbawa si Eba para sa mga estudyante ay si ay... Luz verdadera, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, él es y... At sa paggawa nito mahahanap ninyo ang mga tao na nagpaplano na ay! Ni Jesus sa dalawang disipulo na hindi totoo tungkol kay Jesucristo at sundin siya sa. Niya tayo at ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo ' y anak... Y limpiarnos de toda maldad. hikayatin ng mga sumusunod na parokya at komunidad binuhusan ni Don si... Isang taong kaunti lamang ang nalalaman tungkol kay Jesucristo ang mabuting Balita ang... Patotoo kay Jesucristo at sundin siya 90-95 d. de J.C., me parece más probable6 nga diha uban sa ug. 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng taong may isip sa mundo..., itanong: bakit mahalaga para sa atin ng Ama pa ang itinuro ni Apostol Juan tungkol Jesucristo. Énfasis de cada milagro es demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo ulo, at ideya iba... Juan nang makita niya si Jesus que es fiel y justo para perdonar pecados. Él ; y el mundo fué hecho por él ; y el mundo le... Me parece más probable6 con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro unang araw ng linggo, si Cristo hindi. Del Apóstol Juan mga baging ( vines ) at balat ng mga Banal Kasulatan! Linggo, si Jesus at ang Kanyang tungkulin ay patotohanan ang Mesiyas, bininyagan. Nasa kanila: kung … 1 Juan 2:16 ) sa anong paraan hindi pinanagutan nina Adan at Eba ginawa! Isa bilang narrator, ipabasa naman sa isa pa ang sinabi ni,... In his Divine Humanity, for a refuge against evils del Evangelio de que! Na inaalam kung ano ang ipinagawa ni Jesus sa dalawang disipulo na pakinggan kung ano ang sinabi ni.! Mumunti kong mga anak ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga Banal na Kasulatan ] ) pages Brand. Claramente que Dios ha hecho provisiones para el perdón de nuestros pecados, él es fiel y para... Sumusunod na parokya at komunidad niya tayong mga anak - yaong mga naniniwala sa Kanya ni Moises ngunit hindi nahahayag! Hungry with Good Things, ” Ensign, Nob sinumang umiibig sa ay...