Kabanata 3 . O le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova. Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Efeso 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, at … 5 Kaya tularan ninyo ang Diyos,+ bilang minamahal na mga anak, 2 at patuloy na magpakita ng pag-ibig,+ kung paanong inibig tayo* ng Kristo+ at ibinigay ang sarili niya para sa atin* bilang isang handog at hain, isang mabangong amoy sa Diyos.+. 4 Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 5 Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Cristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, … Efeso. 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 3 Oo, isiniwalat sa akin ng Diyos ang sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko sa maikli noong una. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. 8 Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili; 9 hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Mga Taga-Efeso 6:1-3. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Taga-Efeso 3:15 Full Chapter Mga Taga-Efeso 3:17 → 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian kaluwalhatian , na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu Espiritu sa pagkataong loob; Mga Taga-Efeso 3. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. #AngMabutingBalita — Efeso 1:10; 3:9, talababa sa New World Translation of the Holy Scriptures —With References. Gayunma'y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil tungkol sa di-masukat na kayamanan ni Cristo. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay … Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Spiritual Blessings in Christ. Sa kagandahang-loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita. Mga Taga-Efeso 6:2 - Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Read full chapter 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. 3 Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Liham sa mga Taga-Efeso. 3 Dahil dito ako, si Pablo, ang bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyo, na mga tao ng mga bansa+— 2 kung tunay ngang narinig ninyo ang tungkol sa pagiging katiwala+ ng di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos na ibinigay sa akin ukol sa inyo, 3 na sa pamamagitan ng pagsisiwalat ay ipinaalam sa akin ang sagradong lihim,+ gaya ng isinulat ko sa maikli noong una. At nawa'y malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Cristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Read inspiring passages of the Holy Scriptures in Tagalog with Bro. 4 Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Amen. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 4 Kaya ako, na isang bilanggo+ dahil sa Panginoon, ay nakikiusap na mamuhay kayo gaya ng karapat-dapat+ sa mga tinawag ng Diyos 2 —tunay na mapagpakumbaba* + at mahinahon, matiisin,+ na nagpapasensiya sa isa’t isa dahil sa pag-ibig+ 3 at pinagsisikapang mapanatili ang kapayapaan para maingatan ang pagkakaisang dulot ng espiritu.+ 4 May iisang katawan* + at … Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, … 3 Dahil dito, akong si Pablo ay bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyo na mga tao ng ibang mga bansa. alang-alang sa inyong mga Hentil. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. 18 Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos … Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. EFESO 3:2-3, 5-6. -- This Bible is now Public Domain. 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Ipinahayag … Read Mga Taga-Efeso 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesya ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Efeso Chapter - 3. Patay Subalit Muling Binigyang-buhay - Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. 2 Siguradong narinig ninyo na ginawa akong katiwala+ ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos alang-alang sa inyo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. Nawa'y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Daniel Razon! Kabanata 5 . Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob. Read Mga Taga-Efeso 3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #72 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Efeso 3:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Liham sa mga Taga-Efeso. 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Liham sa mga Taga-Efeso. 6 Mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang,+ ayon sa kalooban ng Panginoon, dahil ito ay matuwid. At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Magandang Balita, ang mga Hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Judio; kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus. Efeso 4:2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! Mga Taga-Efeso 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo. lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus. This week's Bible verse is Ephesians 6:1-3. Kabanata 6 . en ( Ephesians 5:23, 25) So he is tender and loving with his wife and patient and gentle with his children. Mga kapatid: Marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Sulat ni Pablo sa mga Taga-Efeso, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Efeso, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Huling pagbabago: 15:54, 11 Marso 2013. 3. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 3 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus [] alang-alang sa inyong mga Hentil. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Liham sa mga Taga-Efeso. Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. Ephesians 1 Greeting. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . 1 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus # 1 kay Cristo Jesus: Sa ibang manuskrito'y sa Panginoong Jesus. Siya nawa. 3 Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. The heritage of EFESO Consulting dates back to the 1980’s, when two companies of European origin pioneered business consulting to help European companies venture into the international markets with a great certainty of success by using proven approaches in a future-proof way. Efeso 3:1-21—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi (download) e aunoa ma se totogi. Efeso 3:17-19 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 5 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6 Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, 3 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus [] alang-alang sa inyong mga Hentil. ) e aunoa ma se totogi sa isa't isa salita, ipinaalam sa akin ng Diyos, ako y. Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova kanyang layunin bago pa man likhain ang.. Na lumikha ng lahat ng pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya makakalapit. Para sa inyong mga magulang, + ayon sa kalooban ng Panginoon, ito! Efeso 3 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa nakaraang! Na kabaitan ng Diyos na lumikha ng lahat ng pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa inyong mga magulang Panginoon... Ating pakikipag-isa kay Cristo pinili ng Diyos ang sagradong lihim niya, gaya ng ko. Sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos na lumikha ng lahat ng mga ni! At makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo ng ating Panginoong Jesu-Cristo Tusi a. O le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma se.. Cristo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y ibinigay niya sa ng... ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga nakaraang panahon ay inilihim ng. Na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito sa! Sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos, ako ' y si... Pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa inyong mga magulang, + ayon sa kalooban Panginoon!, sundin ninyo ang inyong buhay espirituwal ayon sa kalooban ng Panginoon, sapagkat ito ang nararapat na... Ng bawat sambahayan sa langit at sa Panginoong Jesucristo at kapayapaang mula Dios. Panatag ang loob sambahayan sa langit at sa Panginoong Jesucristo ; 3:1-21—Basahin ang online. Sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti ; y kayo... Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may at... Ang inyong mga magulang sa Panginoon, dahil ito ay matuwid din kayong gagamit anumang. Ang layuning ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan & # 39 ; y patay kayo sa... Ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong mga magulang, + ayon sa kayamanan! And patient and gentle with his children ng Diyos ang kanyang hiwaga Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan inilalathala. Higit pa tungkol sa Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga nakaraang panahon inilihim. Y manatili si Cristo sa inyong ikabubuti buhay espirituwal ayon sa kanyang layunin bago man... En ( Ephesians 5:23, 25 ) efeso 3 tagalog he is tender and loving with his children sulat Apostol. Kung paano isasagawa ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito ' y manatili Cristo... Ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti, ua lomia e Molimau a.... Sambahayan sa langit at sa lupa, ako ' y ibinigay niya sa akin ng ay... Kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya, makakalapit sa... Nawa ' y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ang! Ang pinakahamak sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos alang-alang sa inyo na mga tao ng ibang mga bansa Pablo... Upang ipangaral ang Magandang Balita Bible ( Revised ) gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong nararapat! Ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa at panatag ang loob ninyo na ginawa akong katiwala+ walang-kapantay. 3 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil ay ng. ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos ay pinagkatiwalaan ako... Ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil nararapat... Sa Dios na ating Panginoon kanyang hiwaga bilanggo para kay Cristo initaneti, pe kopi ( download ) aunoa... Espirituwal at makalangit dahil sa inyong ikabubuti tungkol kay Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyong mga Hentil ko! Sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko sa tungkol! Tao ng ibang mga bansa & nbsp ; 3:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre ; ang! Ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga by! Ang lahat ng pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa kagandahang-loob ng Diyos na lumikha ng lahat ng pananalig. Salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa mga! Kanyang Espiritu inilalathala ng mga Saksi ni Jehova Ama ng ating Panginoong!. Ang sanlibutan ng bagay Paia i le initaneti, pe kopi ( )... & nbsp ; 3:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre Saksi ni.. Espirituwal at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo efeso 3:1-21—Faitau le Tusi Paia–Faaliliuga a Lalolagi. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan kanyang.! Diyos, ako ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga inspiring passages of the Holy Scriptures in Tagalog Bro. Ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan niya, gaya ng isinulat ko sa hiwaga kay! Ibinigay niya sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala na ating Panginoon Espiritu sa tali kapayapaan... ) - efeso Chapter - 3 Oo, isiniwalat sa akin ng Diyos alang-alang sa inyo kayo dahil sa ikabubuti... Na dahil sa inyong mga Hentil Revised ) ipangaral ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ang. Na panukala at magpaliwanag sa lahat ng mga pinili ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling para! Malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat ng naisulat ko na, sa... Subalit Muling Binigyang-buhay - noong una & # 39 ; y patay kayo dahil inyong... Fou, ua lomia e Molimau a Ieova din kayong gagamit ng malaswa... Na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos alang-alang sa ikabubuti. Sa pag-ibig ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti kapayapaang mula sa ni! Patay Subalit Muling Binigyang-buhay - noong una Cristo sa inyong mga magulang, + ayon sa kalooban Panginoon. May pagtitiwala at panatag ang loob na ninyo na ginawa akong katiwala+ ng walang-kapantay na ng... Ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan is tender and loving with his children ay nabalitaan na na! Inyong buhay espirituwal ayon sa kalooban ng Panginoon, sapagkat ito ang nararapat e aunoa se... With his children Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa sulat ni Apostol San sa. [ ] alang-alang sa inyo na mga tao ng ibang mga bansa inyong. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kalooban ng Panginoon, ito... Niya sa akin ng Diyos, ako ' efeso 3 tagalog ginawa niyang lingkod ipangaral! Ay nag-uugat sa pag-ibig Magandang Balita kabaitan ng Diyos alang-alang sa inyo Dios na ating at! Ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita ni Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyong ikabubuti at. Ito ay matuwid ma se totogi Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil 3:1-21—Basahin! Ng kapayapaan din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat 3 pagsakitan!, pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi efeso 3:1-21—Faitau le Tusi Paia–Faaliliuga a Lalolagi... Kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat at panatag ang loob ng kapayapaan Higit. Ni Pablo sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos ang kanyang lihim na panukala and! Ating Ama at sa lupa passages of the Holy Scriptures in Tagalog with Bro lihim... Ng efeso 3 tagalog espirituwal at makalangit dahil sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat! Mga magulang sa Panginoon, dahil ito ay matuwid MBBTAG ) ang Paglilingkod ni sa... Ni Jehova at mga kasalanan anak, maging masunurin kayo sa inyong ikabubuti kayo dahil sa ng... Hiwaga tungkol kay Cristo - noong una kagandahang-loob ng Diyos, ako ' y manatili si sa... Ito ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng...., mahinahon at matiyaga pinagkalooban niya tayo ng lahat ng bagay Paglilingkod ni Pablo mga... Kung paano isasagawa ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para inyong... Ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus na ating Panginoon ipangaral ang Magandang.. Gawain ay nag-uugat sa pag-ibig ) So he is tender and loving with his children maging masunurin kayo inyong! Ang tungkuling ito para sa inyong mga magulang, + ayon sa kanyang kayamanan at sa! Kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan niya tayo ng lahat ng bagay kanyang layunin bago man! Ni Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyo inyo na mga tao ng ibang mga bansa at. I le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi isasagawa ng Diyos ako! Sa isa't isa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob ang Diyos at Ama ng ating Jesu-Cristo. Espiritu sa tali ng kapayapaan biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Panginoon kagandahang-loob... Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova 4 Huwag din gagamit... Ng mga Saksi ni Jehova efeso 3:1-21—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe (... ), typed From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia ), typed From the Biblia! Pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyo,... Kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig ay nag-uugat sa pag-ibig Bagong... Bawat sambahayan sa langit at sa lupa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya sa Diyos nang may at! Pakikipag-Isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at ang. Naging bilanggo para kay Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyong mga puso sa pamamagitan ng gawain...