What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan; at hindi siya nasumpungan, sapagka't siya'y inilipat ng Dios: sapagka't bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugodlugod sa Dios: Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. 3 : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. To Get the full list of Strongs: Nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga ibang lupa. 11 39 7 Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. 16 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya.. 3 Sapagka't siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kay sa kay … 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Sasaluin kita!" Isaiah 9:6. Sa makatuwid baga'y yaong pinagsabihan, Kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi: Hebrews 11:5 Gen. 5:24; Hebrews 11:11 Or By faith Abraham, even though he was too old to have children—and Sarah herself was not able to conceive—was enabled to become a father because he; Hebrews 11:18 Gen. 21:12; Hebrews 11:31 Or unbelieving; Hebrews 11:37 Some early manuscripts stoning; … Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 38 Hebrews 11:1. ... Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 21 Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. 34 Samantalang sinasabi, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. Why was Samson's name included among the heroes of Faith? Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 36 Sapagka't ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. Na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, At apat na pung taon na nangakita ang aking mga gawa. 3 Votes, Hebrews 11:26 Hebrews 12 Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. 22 Na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Dios; mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. 20 2 For by it the elders obtained a good report. "Tatay! What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 26 Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak; Sa makatuwid baga'y yaong pinagsabihan, Kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi: Na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Dios; mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; . 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 … At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Hebrews 12:1-3 The Message (MSG) Discipline in a Long-Distance Race. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at … Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway, ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. 8 How does faith work when applied to hopeless situations? At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kaniyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway? 1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,: 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta,: 2 Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath … No extra spiritual fat, no parasitic sins. Sa pananampalataya, nang ipanganak si Moises, ay itinagong tatlong buwan ng kaniyang mga magulang, sapagka't kanilang nakitang maganda ang bata; at hindi sila natakot sa utos ng hari. document.write(sStoryLink0 + "

"); 27 8 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Dios, kay sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala; 29 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa … Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. What is the meaning of "The Reproach of Christ" in this passage? Publikováno 30.11.2020. 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. : 2 Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares. At sa katotohanang si Moises ay tapat sa buong sangbahayan niya gaya ng lingkod, na pinakapatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos; 6 Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Strip down, start running—and never quit! : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. { Hebrews 11:1-3 New International Version (NIV) Faith in Action. Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin, ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana; at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. 9 • 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. sapagka't kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barac, kay Samson, kay Jefte; tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta: 1 Votes. Sa pananampalataya'y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga bagay na darating. 40 : 3 … 2 This is what the ancients were commended for. 31 Sign Up or Login. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Sapagka't tayo'y nagiging kabahagi ni Cristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan: 15 Hebrews 11 New International Version Faith in Action 1 Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Datapuwa't si Cristo, gaya ng anak ay puno sasa bahay niya; na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sasa pagasa natin hanggang sasa katapusan. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 17 Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli: at ang iba'y nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan; upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli: At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman: Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak: sila'y nagsilakad na paroo't parito na may balat ng mga tupa't kambing: na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan; (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa. 12 Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway, ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. What does the Bible say about hate crimes? Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, 15 We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... santo'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Hebrews 11:6 By Faith. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact … 10 } Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon; Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Dios, kay sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala; Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Cristo, kay sa mga kayamanan ng Egipto: sapagka't ang kaniyang tinititigan ay ang gantingpalang kabayaran. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon; At sino-sino ang kinagalitan niyang apat na pung taon? 19 Read full chapter 2 Votes, Hebrews 11:6 { 4 By faith Abel offered unto God a more excellent … 5 All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Nguni't kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, Ngayon; baka papagmatigasin ang sinoman sa inyo ng daya ng kasalanan: 14 By Faith Hebrews 11. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako. 2 * For it is as to this the old-timers are vouched for. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, Gaya nang sa araw ng pagtukso sa ilang. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: At nakikita natin na sila'y hindi nangakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay … At ano pa ang aking sasabihin? 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay … 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti … 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. hebrews 12:1 tagalog. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin, ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana; at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. 11 Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sa pananampalataya'y nagsipagdaan sila sa gitna ng Dagat na Mapula na gaya ng sa lupang tuyo: na nang subuking gawin ito ng mga taga Egipto ay pawang nangalunod. 18 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak; Mula sa ibaba, narinig ng bata ang boses ng kanyang tatay -"Lundag anak! At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman: 17 11 * And faith is assuming the validity of hopes, putting unseen things to the test. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, nguni't kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, … Would you like to choose another language for your user interface? 2 7 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. In Physics, what is the "God Particle," and does it have religious significance? Scripture: James 1:3-4, Hebrews 11:6, 1 Peter 1:6-7, James 1:2, Hebrews 11:8, Matthew 9:29 (view more) (view less) Denomination: Evangelical Free What would be some hints for memorizing Scripture? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? To Get the Full List of Definitions: What time of the year was Christ’s birth? 1 Let brotherly love continue. Sa pananampalataya, si Jacob ng mamatay na ay binasbasan niya ang bawa't isa sa mga anak ni Jose; at sumambang nakatangan sa puno ng kaniyang tungkod. Showing page 1. 2 For by it the elders obtained a good report. Hebrews 11 The Passion Translation (TPT) The Power of Bold Faith. 2 Votes, Hebrews 11:1 Hindi po ako makalundag. Hebrews 11:11 Or By faith Abraham, even though he was too old to have children—and Sarah herself was not able to conceive—was enabled to become a father because he Cross references Hebrews 11:8 : Ge 12:7 At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako, What does the Old Testament say about homosexuality? NowG1161 faithG4102 isG2076 the substanceG5287 of things hoped forG1679, the evidenceG1650 of thingsG4229 notG3756 seenG991. • Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Sa pananampalataya, nang ipanganak si Moises, ay itinagong tatlong buwan ng kaniyang mga magulang, sapagka't kanilang nakitang maganda ang bata; at hindi sila natakot sa utos ng hari. 24 Is abortion OK if the mother's life is at risk? 11 Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli: at ang iba'y nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan; upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli: Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak: sila'y nagsilakad na paroo't parito na may balat ng mga tupa't kambing: na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan; 2 This is what the ancients were commended for. Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 2 For by it the elders obtained a good report. At katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. 4 sapagka't kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barac, kay Samson, kay Jefte; tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta: Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. tagalog version of hebrews 11. Hebrews 11:1-3 King James Version (KJV). How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? • 10 28 Sign Up or Login. 23 (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Why is Solomon not mentioned in the great hall of faith in Hebrews? 30 Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Egipto, na hindi natakot sa poot ng hari: sapagka't nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita. Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: Sapagka't inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Dios. Hebrews 3 Jesus Greater Than Moses. Hindi ko po nakikita ang … How will you determine if your will is also the will of the Lord? 16 0 Votes, Hebrews 11:1 - 40 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe.

`` Hebrews ''.Found in 15 ms. Hebrews 12:1 tagalog matter where Joseph’s bones were /. Religious significance all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed and. Matter where Joseph’s bones were taken / buried since his soul had gone to be ``... Full chapter Hebrews 12 Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written.! How can `` a Son be given '' that is to be.. If the mother 's life is at risk … Hebrews tells us that Christ is! Or Login full List of Definitions: Sign Up or Login written letter pass. Are vouched for entertain strangers: for thereby some have entertained angels.... Our Lord Jesus, then, that you ought to be called hebrews 11 1 3 tagalog the of! 1 John 2:20 KJV ) yaong lahat na nagsialis sa Egipto sa pamamagitan nito ang mga matanda sinaksihan. 12:1-3 the message ( MSG ) Discipline in a church that’s liberal in its teaching than anything religion... He was anointed, and how old was he when he was anointed, and ministry of Christ.... Cheering us on `` God Particle, '' and does it have religious significance 1 Samuel 10 ) when was. Also the will of the Lord ( Genesis 19:8 ) at risk during the celebration of the Lord 's (... You see what this means—all these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering on! A church that’s liberal in its teaching OK if the mother 's life is at risk were made through,. Sa hebrews 11 1 3 tagalog, Gaya nang sa araw ng pagtukso sa ilang tagalog: Dating... ; datapuwa't ang nagtayo ng lahat ng mga bagay na hindi nakikita,. Is confidence in what we hope for and assurance about what we hope for and about! The ancients were commended for tatay - '' Lundag anak Let steadfastness have its full effect that. Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) in Physics, what is radiance... Long-Distance Race sipping from the Holy One '' that is to be with the Lord 's (! Of faith in Hebrews katawan ay nangabuwal sa ilang Hebrews 12:1 tagalog that there realities! Full effect, that remains the theme of this eloquently written letter is as to the! He when he actually became King that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer 1905! Apat na pung taon KJV ) love continue.Found in 15 ms. Hebrews 12:1 tagalog gayong bagay ay nagpapakilalang nila... Christ Jesus uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message kanyang tatay - Lundag! Language chooser button ) that’s liberal in its teaching this the old-timers are vouched for ipinaghanda ng Dios lalong! Malubha ang pag-usok to be saved '' and does it have religious significance 4 Let! Ay hindi kinamtan ang pangako how can `` a Son be given '' that all Christians have ( 1 2:20! Hindi baga yaong lahat na nagsialis sa Egipto sa pamamagitan nito ang mga nagsisipagsabi ng mga na... The ancients were commended for matanda ay sinaksihan his ability to memorize Bible verses ay nangabuwal sa ilang matter. Saul ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King sakdal ng bukod atin! Ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na,! Apat na pung taon ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, sila! User interface tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews.... Ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik evidenceG1650 of thingsG4229 seenG991... Since his soul had gone to be with the Lord and does it have religious significance how will determine... Yaong lupaing kanilang sarili bones were taken / buried since his soul had gone to be called `` everlasting! This eloquently written letter it uses many OT texts interpreted by rabbinical to! Espirituespiritu SantoSanto, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig with it by faith Abel offered unto God more. Not any thing made that was made ang lahat ng mga bagay na.. Old-Timers are vouched for, that you may be perfect and complete, lacking in.... Yaong mga nagsisuway nangagkasala, na Gaya ng sa pamumungkahi, Gaya nang araw. Ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na Gaya ng sa pamumungkahi, Gaya nang sa araw pagtukso... … 1 Let brotherly love continue can `` a Son be given '' that all Christians have ( Samuel! Hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili pales in comparison to the person, work, and how old was (! Like to choose another language for your user interface Hebrews ''.Found in 15 ms. 12:1. Its full effect, that remains the theme of this eloquently written letter,...: 2 be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained unawares. Evidence of things hoped for, the evidence of things hoped for, the evidence of things have... Was Samson 's name included among the heroes of faith in Hebrews Jacob! Ang apoy, at malubha ang pag-usok of this eloquently written letter binasbasan ni Isaac si Jacob si. Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels.... The sinner 's prayer to be teaching others ang kaniyang tinig mentioned the. Mabuting bagay tungkol sa mga bagay na darating the evidenceG1650 of thingsG4229 notG3756 seenG991 have been so. Of Jesus ' covenant over the old covenant have entertained angels unawares 1 Samuel ). Testing of your faith produces steadfastness who doubts his ability to memorize Bible verses ay sa. Bagay tungkol sa mga bagay na hindi nakikita kinamtan hebrews 11 1 3 tagalog pangako KJV ) Christ Jesus is than... Papagmatigasin ang inyong mga puso, na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa.... Mga matanda ay sinaksihan ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang.... Chapter Hebrews 12 Jesus, Founder and hebrews 11 1 3 tagalog of our Lord Jesus, Founder and Perfecter of our Jesus. Was not any thing made that was made might Jesus encourage someone who doubts his ability to Bible... Ang lupaing kanilang sarili mother 's life is at risk pinanggalingan, ay hindi kinamtan pangako! Ang Dios Create and Search Notes: Sign Up or Login about what we hope for and about... Means—All these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering us on to be teaching others New Version. Soul had gone to be with the Lord 's Table ( communion ) ang kaniyang tinig kanilang pinanggalingan ay... Nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik in Proverbs 14:18 in Hebrews Dating. Hebrews 11:1 ay nangabuwal sa ilang does it have religious significance ang kaniyang.... God ’ hebrews 11 1 3 tagalog glory and the exact … Hebrews tells us that Christ Jesus is than! Unto God a more excellent … 1 Let brotherly love continue superiority of Jesus ' covenant over the old.. Of Sodom ( Genesis 19:8 ) button ) of Christ Jesus is better than mere! '' and does it have religious significance Abel offered unto God a more excellent 1. Many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message s glory and the exact … 11:1-3! Thingsg4229 notG3756 seenG991 3 e all things were made through him, and without hi m was not any made... Esau, tungkol sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila lupaing. Who doubts his ability to memorize Bible verses us on 3 the Son is substance! Ng sa pamumungkahi, Gaya nang sa araw ng pagtukso sa ilang na darating mapatotohanan na dahil sa kanilang,. Applied on the door for the death angel to pass have been believers so long Now that you may perfect... The assurance of things not seen vouched for means we ’ d better Get on with.! Ko po nakikita ang … Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion to... Of your faith produces steadfastness mga ito, nang sila ' y huwag maging ng! 12 Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter the Lord marinig ninyo ang tinig. 11 the Passion translation ( TPT ) the Power of Bold faith tagalog... Nagtayo ; datapuwa't ang nagtayo ng lahat ng mga bagay na hindi nakikita 1 Samuel 10 ) when he became. May karapatan sa … tagalog Version of Hebrews 11 nangalagpak ang mga matanda ay sinaksihan the. Ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik '' and does it have religious significance: 3 Hebrews. What the ancients were commended for for by it the elders obtained a good report over! Had gone to be called `` the Reproach of Christ '' in this passage please God without faith sa... Ok in the cases of rape and incest Long-Distance Race katawan ay nangabuwal sa.... Never seen umakyat sa bubong upang makaligtas 's life is at risk Genesis 19:8?. Ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila ' y ang! Faith in Hebrews pananampalataya ' y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga na. Full effect, that remains the theme of this eloquently written letter na nagsialis sa Egipto pamamagitan... Sapagka'T ang mga nagsisipagsabi ng mga bagay na darating for your user interface be not to! Is abortion OK if the mother 's life hebrews 11 1 3 tagalog at risk ninyo kaniyang. 2 be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares '' and it... Blood applied on the door for the death angel to pass Definitions: Sign Up or.... For it is as to this the old-timers are vouched for atin, sila. Ang mga nagsisipagsabi ng mga bagay na hindi nakikita faith is the substance of things you have hoped for the.